เข้าวัดฟังธรรมมะ อีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของคนในปัจจุบัน

ด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิง รวมทั้งการใช้ชีวิตอันแสนรีบเร่งอยู่ตลอดเวลา ของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน จึงทำให้ผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ ต้องการหาอะไรมาเติมเต็ม โดยเฉพาะการพยายามหาพื้นที่ 3 เอาไว้กล่อมเกลาจิตพักพิงจิตใจ เพื่อสร้างความสงบสุขจากภายใน พร้อมผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน…

เป็นประเพณีมาแต่ครั้งโบราณของชาวคนไทย ที่ถึงแม้จะยากดีมีจนเท่าไหร่ก็จะนึกถึงการทำบุญไว้เป็นที่ตั้ง แน่นอนว่าถึงแม้จะร่ำรวยก็นึกถึงการทำบุญไม่ขาด ทำให้เมื่อเกิดความทุกข์ยากก็ล้วนแต่คิดถึงการทำบุญทั้งนั้น ทำให้กลายเป็นความคิดส่วนมากซึ่งฝังอยู่ในจิตคนไทยทั้งหลาย แต่ก็อย่าลืมว่าโอกาสของอุบาสกอุบาสิกา ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ได้เข้าใกล้พุทธศาสนานั้น เป็นบัณฑิตที่สำคัญมาก นอกจากนี้ทำบุญแล้ว การสำรวมเพื่อรักษาศีล 5 ประการ และการฟังธรรมมะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ก็เป็นเรื่องอันควรประพฤติปฏิบัติ

ปัจจุบันนี้วัดตามชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเหมือนครั้งอดีต แต่แตกต่างจากในเมืองใหญ่อันเต็มไปด้วยความเจริญ วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษา และใช้ประกอบพิธีการทางศาสนาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้วัดที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของสังคม จึงมีความสำคัญอีกทั้งยังมีหน้าที่ในฐานะตัวแทนความเจริญ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงของแผ่นดิน เป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้สืบทอดศาสนาพุทธให้ยั่งยืนสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้การศึกษา เป็นทางพึ่งทั้งทางกายและจิตใจของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของศิลปกรรมแนวประเพณีนิยมร่วมสมัย อันทรงคุณค่าของประเทศ

แต่อย่างไรก็ตามขอฝากข้อคิดให้เตือนใจไว้สักนิดว่า ควรเลือกวัดถูกจริต อย่าเลือกวัดถูกกิเลส และการทำบุญ เช่น การให้ทาน ก็ควรมุ่งเน้นประโยชน์อันบังเกิดแก่ผู้รับ ถ้ามองแล้วพบว่า การทำทานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความเชื่ออันสุดแสนงมงายหรือส่งเสริมพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ก็ไม่สมควรทำ เพื่อเป็นการกำจัดความไม่ถูกต้องออกไปในศาสนา ส่วนอีกทางหนึ่งการทำบุญให้ทานเพื่อหวังประโยชน์แก่ตัวเอง ก็ควรหลีกเลี่ยง นอกเสียแต่ว่าการฟังธรรมมะ แล้วนำคำสอนนั้นมาปรับใช้กับชีวิต ในเรื่องของการบวชเรียน ก็ควรเลือกวัดที่มีการสอนรวมทั้งการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลัก พุทธศาสนาแท้จริง สรุปคือ การความดีหรือสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่ก็ควรทำอย่างมีสติปัญญา วิจารณญาณด้วย มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดโทษได้ อีกทั้งอย่าลืมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อนำคำสอนมาใช้พัฒนาจิตใจให้สูงยิ่งๆขึ้นไป

About the Author

admin